معنی اسم طورگ

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی، نیز نام سرداری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی

ریشه اسم طورگ

فراوانی اسم طورگ

تا کنون کسی با نام طورگ در گهواره ثبت نام نکرده است.