معنی اسم طوطیانوش

طوطیا(معرب) + نوش(فارسی) ،مرکب از طوطیا( توتیا) + نوش( عسل) ، نام دیگر اسکندر مقدونی

ریشه اسم طوطیانوش

فراوانی اسم طوطیانوش

تا کنون کسی با نام طوطیانوش در گهواره ثبت نام نکرده است.