معنی اسم طینوش

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر قیدافه پادشاه اندولس و داماد فور هندی در زمان اسکندر مقدونی

ریشه اسم طینوش

فراوانی اسم طینوش

تا کنون کسی با نام طینوش در گهواره ثبت نام نکرده است.