معنی اسم ظفر

پیروزی، نصرت

ریشه اسم ظفر

فراوانی اسم ظفر

تا کنون کسی با نام ظفر در گهواره ثبت نام نکرده است.