معنی اسم ظفرداد

ظفر(عربی) + داد(فارسی) نتیجه و حاصل

ریشه اسم ظفرداد

فراوانی اسم ظفرداد

تا کنون کسی با نام ظفرداد در گهواره ثبت نام نکرده است.