معنی اسم ظهیر

پشتیبان، یاور، ظهیرالدین

ریشه اسم ظهیر

فراوانی اسم ظهیر

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام ظهیر ثبت نام شده اند.