معنی اسم ظهیرالدین

یار و یاور دین، پشتیبان دین ، نام شاعر نامدار ایرانی قرن ششم، ظهیرالدین فاریابی

ریشه اسم ظهیرالدین

فراوانی اسم ظهیرالدین

تا کنون کسی با نام ظهیرالدین در گهواره ثبت نام نکرده است.