معنی اسم عفیف

دارای عفت، پرهیزکار، پارسا

ریشه اسم عفیف

فراوانی اسم عفیف

تا کنون کسی با نام عفیف در گهواره ثبت نام نکرده است.