معنی اسم علی یار

علی(عربی) + یار(فارسی) یاری دهنده علی(ع)

ریشه اسم علی یار

فراوانی اسم علی یار

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام علی یار ثبت نام شده اند.