معنی اسم غازی

جنگجوی مذهبی، عنوان چندتن از پادشاهان و افراد تاریخی

ریشه اسم غازی

فراوانی اسم غازی

تا کنون کسی با نام غازی در گهواره ثبت نام نکرده است.