معنی اسم غفور

بخشاینده و آمرزنده گناهان، از نامهای خداوند

ریشه اسم غفور

فراوانی اسم غفور

تا کنون کسی با نام غفور در گهواره ثبت نام نکرده است.