معنی اسم غلام

ارادتمند و فرمانبردار، به صورت پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند غلامحسین، غلامرضا، غلامعلی

ریشه اسم غلام

فراوانی اسم غلام

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام غلام ثبت نام شده اند.