معنی اسم فاتح

پیروز

ریشه اسم فاتح

فراوانی اسم فاتح

در حال حاضر ۱۲ نفر در گهواره با نام فاتح ثبت نام شده اند.