معنی اسم فاتک

معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادشاه ساسانی

ریشه اسم فاتک

فراوانی اسم فاتک

تا کنون کسی با نام فاتک در گهواره ثبت نام نکرده است.