معنی اسم فارد

یگانه، تنها، تک

ریشه اسم فارد

فراوانی اسم فارد

تا کنون کسی با نام فارد در گهواره ثبت نام نکرده است.