معنی اسم فارناسس

نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی

ریشه اسم فارناسس

فراوانی اسم فارناسس

تا کنون کسی با نام فارناسس در گهواره ثبت نام نکرده است.