معنی اسم فارناک

فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی

ریشه اسم فارناک

فراوانی اسم فارناک

تا کنون کسی با نام فارناک در گهواره ثبت نام نکرده است.