معنی اسم فاریاب

پاریاب ، فاراب ، نام شهری در استان کرمان و اطراف کهنوج ، نام پیشین دولت آباد در افغانستان

ریشه اسم فاریاب

فراوانی اسم فاریاب

تا کنون کسی با نام فاریاب در گهواره ثبت نام نکرده است.