معنی اسم فاضل

دارای فضیلت و برتری در علم

ریشه اسم فاضل

فراوانی اسم فاضل

در حال حاضر ۲۳ نفر در گهواره با نام فاضل ثبت نام شده اند.