معنی اسم فایز

نایل، رستگار

ریشه اسم فایز

فراوانی اسم فایز

تا کنون کسی با نام فایز در گهواره ثبت نام نکرده است.