معنی اسم فایق

فائق ، دارای برتری ، مسلط ، چیره ، عالی ، برگزیده

ریشه اسم فایق

فراوانی اسم فایق

تا کنون کسی با نام فایق در گهواره ثبت نام نکرده است.