معنی اسم فتحعلی

مرکب از فتح( پیروزی) + علی( بلندمرتبه)، نام دومین پادشاه قاجار

ریشه اسم فتحعلی

فراوانی اسم فتحعلی

تا کنون کسی با نام فتحعلی در گهواره ثبت نام نکرده است.