معنی اسم فرابرز

نام پهلوانی ایرانی

ریشه اسم فرابرز

فراوانی اسم فرابرز

تا کنون کسی با نام فرابرز در گهواره ثبت نام نکرده است.