معنی اسم فراراد

مرکب از فرا( بالاتر) + راد( بخشنده)

ریشه اسم فراراد

فراوانی اسم فراراد

تا کنون کسی با نام فراراد در گهواره ثبت نام نکرده است.