معنی اسم فرامرز

مرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پسر زال

ریشه اسم فرامرز

فراوانی اسم فرامرز

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام فرامرز ثبت نام شده اند.