معنی اسم فراهل

نبیره کیومرث نخستین پادشاه پیشدادی

ریشه اسم فراهل

فراوانی اسم فراهل

تا کنون کسی با نام فراهل در گهواره ثبت نام نکرده است.