معنی اسم فراهیم

نام جد زرتشت

ریشه اسم فراهیم

فراوانی اسم فراهیم

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام فراهیم ثبت نام شده اند.