معنی اسم فرتوس

نام یکی از سرداران سپاه افراسیاب

ریشه اسم فرتوس

فراوانی اسم فرتوس

تا کنون کسی با نام فرتوس در گهواره ثبت نام نکرده است.