معنی اسم فرخ داد

مرکب از فرخ( مبارک) + داد( عدالت)

ریشه اسم فرخ داد

فراوانی اسم فرخ داد

تا کنون کسی با نام فرخ داد در گهواره ثبت نام نکرده است.