معنی اسم فرخان

نام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی، موبدی در شاهنامه

ریشه اسم فرخان

فراوانی اسم فرخان

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام فرخان ثبت نام شده اند.