معنی اسم فرخ شاد

مرکب از فرخ( مبارک) + شاد، نام یکی از درباریان در زمان ساسانیان

ریشه اسم فرخ شاد

فراوانی اسم فرخ شاد

تا کنون کسی با نام فرخ شاد در گهواره ثبت نام نکرده است.