معنی اسم فرطوس

از شخصیتهای شاهنامه، نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم فرطوس

فراوانی اسم فرطوس

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام فرطوس ثبت نام شده اند.