معنی اسم فرورتیش

نام یکی از پادشاهان ماد

ریشه اسم فرورتیش

فراوانی اسم فرورتیش

تا کنون کسی با نام فرورتیش در گهواره ثبت نام نکرده است.