معنی اسم فریتون

فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش

ریشه اسم فریتون

فراوانی اسم فریتون

تا کنون کسی با نام فریتون در گهواره ثبت نام نکرده است.