معنی اسم فریشاد

مرکب از فری( با شکوه) + شاد(خوشحال)

ریشه اسم فریشاد

فراوانی اسم فریشاد

تا کنون کسی با نام فریشاد در گهواره ثبت نام نکرده است.