معنی اسم فصیح

دارای فصاحت، ویژگی سخن روشن و آشکار و دور از ابهام

ریشه اسم فصیح

فراوانی اسم فصیح

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام فصیح ثبت نام شده اند.