معنی اسم فضیل

دارای فضل

ریشه اسم فضیل

فراوانی اسم فضیل

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام فضیل ثبت نام شده اند.