معنی اسم قابوس

معرب از فارسی، کاووس کاووس، نام پسر وشمگیر از امرای آل زیار

ریشه اسم قابوس

فراوانی اسم قابوس

تا کنون کسی با نام قابوس در گهواره ثبت نام نکرده است.