معنی اسم قاهر

چیره، توانا

ریشه اسم قاهر

فراوانی اسم قاهر

تا کنون کسی با نام قاهر در گهواره ثبت نام نکرده است.