معنی اسم قباد

از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر کاوه آهنگر

ریشه اسم قباد

فراوانی اسم قباد

تا کنون کسی با نام قباد در گهواره ثبت نام نکرده است.