معنی اسم قبیله

توانایی، توان ، سلطه و نفوذ

ریشه اسم قبیله

فراوانی اسم قبیله

تا کنون کسی با نام قبیله در گهواره ثبت نام نکرده است.