معنی اسم لسان الدین

زبان گویای دین

ریشه اسم لسان الدین

فراوانی اسم لسان الدین

تا کنون کسی با نام لسان الدین در گهواره ثبت نام نکرده است.