معنی اسم لطفعلی

آن که دارای لطف و مهربانی ای چون لطف و مهربانی علی(ع) است

ریشه اسم لطفعلی

فراوانی اسم لطفعلی

تا کنون کسی با نام لطفعلی در گهواره ثبت نام نکرده است.