معنی اسم لنبک

از شخصیتهای شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی

ریشه اسم لنبک

فراوانی اسم لنبک

تا کنون کسی با نام لنبک در گهواره ثبت نام نکرده است.