معنی اسم ماحوز

نوعی شاهسپرم

ریشه اسم ماحوز

فراوانی اسم ماحوز

تا کنون کسی با نام ماحوز در گهواره ثبت نام نکرده است.