معنی اسم ماخ

از شخصیتهای شاهنامه، نام سخندانی پیر و مرزبان هری و از راویان شاهنامه

ریشه اسم ماخ

فراوانی اسم ماخ

تا کنون کسی با نام ماخ در گهواره ثبت نام نکرده است.