معنی اسم ماراسفند

ماراسپند

ریشه اسم ماراسفند

فراوانی اسم ماراسفند

تا کنون کسی با نام ماراسفند در گهواره ثبت نام نکرده است.