معنی اسم ماردین

نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه

ریشه اسم ماردین

فراوانی اسم ماردین

در حال حاضر ۳۵ نفر در گهواره با نام ماردین ثبت نام شده اند.