معنی اسم ماروسپند

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پسر خسروپرویز پادشا ساسانی

ریشه اسم ماروسپند

فراوانی اسم ماروسپند

تا کنون کسی با نام ماروسپند در گهواره ثبت نام نکرده است.