معنی اسم ماسیس

نام کوه آرارات

ریشه اسم ماسیس

فراوانی اسم ماسیس

تا کنون کسی با نام ماسیس در گهواره ثبت نام نکرده است.